Home » Domestic News » Burma, Wa & China

Burma, Wa & China

Advertisements

႐ုရွား-ယူကရိန္း ခ႐ိုင္းမီးယားအေရးၿပီးေတာ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ‘၀’ အေရးလား၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အပါအ၀င္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာ

Burma Wa China

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ‘၀’ တပ္သားမ်ားကို တာ၀န္ေပးရန္ အဆိုတစ္ရပ္အား တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အဆိုျပဳသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရးအကဲခတ္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိခဲ့ေသာ ထိုသတင္းအတြက္ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခါးလယ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ သြယ္တန္းထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း၏ အလားအလာမွာ တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ထိုပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားမွာ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရာမွ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။

တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားကို တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက မလိုလားေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီမွ ‘၀’ တပ္သားမ်ားကို ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားခဲ့ပံုရသည္။ အေပးအယူအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ‘၀’ တို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေစမည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္အား တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ေရနံပိုက္လိုင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔ ေက်နပ္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအနက္ ေရွ႕ေျပးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္းေဖာက္ေရးကိုႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္အစိုးရအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တ႐ုတ္တို႔၏ ၾသဇာခံဘ၀ ေရာက္ေနေသာ ‘၀’ ေဒသက အနာဂတ္အတြက္ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ကို တ႐ုတ္က ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးထားသည္။ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျငင္းဆိုေနေသာ္လည္း ထြက္ေပၚေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက မွန္ကန္မႈကို ရည္ညႊန္းေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ‘၀’ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကူမင္း၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ရွိသည့္နည္းတူ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရာထူးမွ အနားေပးလိုက္ကာ တ႐ုတ္ျပည္ဖြား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစားထိုး တာ၀န္ေပးလိုက္သည္။

႐ုရွား-ယူကရိန္း ခ႐ိုင္းမီးယားအေရး

ပံုစံခ်င္း ထပ္တူက်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ႐ုရွား-ယူကရိန္း ခ႐ိုင္းမီးယားအေရးက ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ‘၀’ အေရး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရမီအခ်ိန္က ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသသည္ ႐ုရွားအပိုင္ထဲတြင္ ရွိေနသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ယူကရိန္းလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ခ႐ိုင္းမီးယားသည္ ယူကရိန္းအပိုင္ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္နက္ထဲမွ ႐ုရွားေရတပ္ကို ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသ၌ ဆက္လက္တပ္စြဲရန္ ယူကရိန္းက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွားအၾကား ‘ညီအစ္ကို’ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေနခ်ိန္တြင္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသသည္ မီးစတစ္ခု မျဖစ္ခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ႐ုရွားေထာက္ခံထားသည့္ သမၼတဗစ္တာယာႏုကို လူထုေတာ္လွန္းေရးျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်လိုက္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအကြန္ရက္က စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္က ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို သိမ္းယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားဘာသာစကား အသံုးျပဳသူ အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ‘၀’ အေရး

‘၀’ ေဒသ၏ အေျခအေနသည္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသ အေျခအေနႏွင့္ ထပ္တူမက်ေပ။ သို႔ေသာ္ ‘၀’ ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ားသာ ေနထိုင္ၾကသည္။ တ႐ုတ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ေငြေၾကးသာ သံုးစြဲသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ‘၀’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လႈပ္ရွားၾကသည္။ တ႐ုတ္၏ အကူအညီကို အျပည့္အ၀ ယူထားသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးသည္ ‘ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္’ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေနခ်ိန္၌ ‘၀’ ေဒသအေရးသည္ တည္ၿငိမ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ‘၀’ တို႔က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ျဖစ္ရန္ လိုလားေနသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနသည္။

“႐ုရွားက ခ႐ိုင္းမီးယားကို လိုခ်င္သလိုသလို တ႐ုတ္ကလည္း ‘၀’ ကိုလိုခ်င္တာပဲ” ဟု ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေနသည့္ စာေရးဆရာထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

“၀ေဒသကို ယူကရိန္းအေျခအေနနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔ကေတာ့ ရႈပ္ေထြးေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ‘၀’ ေဒသေၾကာင့္ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ၾသဇာပိုမိုရရွိေစပါတယ္” ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ သတင္းစာဆရာ Tom Fawthrop ကဆိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ပံုစံသစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳေနသည္။

တ႐ုတ္၏ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာ

တ႐ုတ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အခင္းအက်င္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏ်စ္ကပင္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိရန္ အပါအ၀င္ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးအတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာ (String of Pearl’s Strategy) ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုမဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကက်ေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရႏိုင္ေသးသည့္ တ႐ုတ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းကိုျဖတ္ၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ရွာလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကိုျဖတ္ၿပီး အာဖရိကအထိ ေျခဆန္႔မည့္ တ႐ုတ္ကုန္စည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ခရီးတိုေစမည္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးကို အေမရိကန္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းေသာ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဳဟာအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕အထိ ေရပိုင္နက္အားလံုးကို တ႐ုတ္က လႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပါကစၥတန္၊ သိရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ အဓိကဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္က တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းထြက္ေပါက္အတြက္ အေရးပါေသာ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴသည္ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေရးပါေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို သေဘၤာျဖင့္ သယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာကုန္းတြင္းကိုျဖတ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းက ပုလဲသြယ္ဗ်ဴဟာအတြက္ အႀကိဳေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ထို႔ျပင္ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ အတြင္းရွိ ကိုကိုးကြၽန္းသည္ တ႐ုတ္ေရတပ္အတြက္ မ်က္စိက်စရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းမွာလည္း တ႐ုတ္ေရတပ္ အေျခစိုက္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

အျမန္ရထားလမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ

လက္ရွိအခ်ိန္မွာပင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္စိစစ္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ရထားလမ္းအတြက္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ားကို တ႐ုတ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ ၅၀ BOT စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္မည့္ တ႐ုတ္ပိုင္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားလမ္းစီမံကိန္း စတင္သည္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီရထားလမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဓိကထား အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာ မလိုပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကေန ေက်ာက္ျဖဴမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးဇုန္အေပၚ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ပါတယ္ဟု ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဆြီဒင္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလစ္တနာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား၌ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား အခိုင္အမာ အေျခခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စိမ့္၀င္မႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၲေလးကိုပင္ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္း စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္တံခါး မရွိေတာ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အေနာက္ဘက္တံခါး လံုၿခံဳေရးလို႔ အႀကီးအက်ယ္ ၀ါဒျဖန္႔ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေရွ႕ဘက္မွာ တံခါးေတာင္မရွိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္သြားမယ့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ BOT ကို တ႐ုတ္ေငြနဲ႔ေဆာက္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ပါတယ္။ အေသအခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးတဲ့အခါ ဒီစီမံကိန္းကို လက္ခံခဲ့သူ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ သူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ေတာင္ သံသယရွိပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တစ္စက္မွမရွိတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ၾကရမယ္” ဟု Eleven Media Group မွ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းႀကီးေတြ အားလံုးကို ဒီအခ်ိန္မွာ အေတာ္စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ခံစားမႈနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အျပည့္ရွိေနခ်ိန္မွာ မစဥ္းစားလို႔မရပါဘူး။ လမ္းေဖာက္တာ ေကာင္းတာပဲလို႔ ေတြးေပးခ်င္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ျပႆနာေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေကာင္းျမင္ေပးလို႔ မရဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ အဓိပၸာယ္က စီးပြားေရးအျမင္ထက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ လုပ္တာျဖစ္ေနတယ္။ အခုခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ အမ်ဳိးသားေရး ခံစားခ်က္နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားသင့္တယ္ပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု စာေရးဆရာ သန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရထားလမ္းစီမံကိန္းဟာ စီးပြားေရးအရ လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ တ႐ုတ္မွာ ဒီထက္မကတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” ဟု စာေရးဆရာထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္မစြက္ဟူသည့္မူ ရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထို၀င္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ကူမင္တန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းအၿပီး ၁၉၆၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္နဲ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မဆို လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အျမင္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမွာ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

လာအို ဥပမာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မက ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာ မကဘဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္းကပင္ အစျပဳခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

“ဒီရထားလမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဓိကထား အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာ မလိုပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကေန ေက်ာက္ျဖဴမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးဇုန္အေပၚ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ပါတယ္ဟု ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဆြီဒင္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလစ္တနာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား၌ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား အခိုင္အမာ အေျခခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စိမ့္၀င္မႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၲေလးကိုပင္ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္း စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္တံခါး မရွိေတာ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အေနာက္ဘက္တံခါး လံုၿခံဳေရးလို႔ အႀကီးအက်ယ္ ၀ါဒျဖန္႔ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေရွ႕ဘက္မွာ တံခါးေတာင္မရွိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္သြားမယ့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ BOT ကို တ႐ုတ္ေငြနဲ႔ေဆာက္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ပါတယ္။ အေသအခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးတဲ့အခါ ဒီစီမံကိန္းကို လက္ခံခဲ့သူ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ သူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ေတာင္ သံသယရွိပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တစ္စက္မွမရွိတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ၾကရမယ္” ဟု Eleven Media Group မွ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းႀကီးေတြ အားလံုးကို ဒီအခ်ိန္မွာ အေတာ္စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ခံစားမႈနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အျပည့္ရွိေနခ်ိန္မွာ မစဥ္းစားလို႔မရပါဘူး။ လမ္းေဖာက္တာ ေကာင္းတာပဲလို႔ ေတြးေပးခ်င္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ျပႆနာေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေကာင္းျမင္ေပးလို႔ မရဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ အဓိပၸာယ္က စီးပြားေရးအျမင္ထက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ လုပ္တာျဖစ္ေနတယ္။ အခုခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ အမ်ဳိးသားေရး ခံစားခ်က္နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားသင့္တယ္ပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု စာေရးဆရာ သန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရထားလမ္းစီမံကိန္းဟာ စီးပြားေရးအရ လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ တ႐ုတ္မွာ ဒီထက္မကတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” ဟု စာေရးဆရာထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္မစြက္ဟူသည့္မူ ရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထို၀င္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ကူမင္တန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းအၿပီး ၁၉၆၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္နဲ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မဆို လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အျမင္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမွာ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

လာအို ဥပမာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မက ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာ မကဘဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္းကပင္ အစျပဳခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတိုင္းသည္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တ႐ုတ္အစိုးရ အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံကိန္းႀကီး ငါးခုရွိေနသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ တေကာင္းနီကယ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းမွာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို တ႐ုတ္ကေန လႊမ္းမိုးလာေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အျငင္းပြားစရာ စီမံကိန္းေတြက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားႀကီးျဖစ္ထြန္းေစတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစတဲ့ ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းေတြဆီကေန ေကာင္းက်ဳိးထက္စာရင္ ဘယ္လိုဆိုးက်ဳိးေတြ ပိုရေနသလဲ။ ရရွိတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးက တ႐ုတ္အတြက္ ပိုမ်ားပါတယ္” ဟု သတင္းစာဆရာ Tom Fawthrop ကေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္ကို အားကိုးမႈရွိေနရင္ေတာ့ တ႐ုတ္က အသံုးခ်မွာပဲ။ ဗိုက္နာရင္ ဆရာႀကိဳက္တယ္ ဆိုသလိုေပါ့။ ဆရာမႀကိဳက္ဖို႔ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဗိုက္မနာေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

“သူတို႔ၾကားမွာ ဘာေတြအေပးအယူ လုပ္ထားလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရဘူး။ လက္လွမ္းမမီႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ဆံုးမွ သိရတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိစၥတိုင္းကိုေတာ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကေန ၾကည့္ရမွာပဲ။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ဖို႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္” ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားသူမ်ားက ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

သာမန္အားျဖင့္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္ ျပႆနာမ်ားမွာ မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ပဋိပကၡ၊ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္ အဓိက႐ုဏ္းေတြၾကားထဲမွာ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံပိုက္လိုင္းၿပီးသြားတယ္။ အခု ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေတြၾကားထဲမွာ ဒီရထားလမ္းႀကီး ၿပီးသြားလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုက အေနအထားကို တြက္ဆထားရမယ္” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ရက္စဥ္သမိုင္း

၁၉၄၉ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာ ၁ – ေမာ္စီတံုး၏ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၈ – တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကို ျမန္မာအသိအမွတ္ျပဳ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆိုရွယ္လစ္မဟုတ္ေသာ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္
ဇန္န၀ါရီမွ မတ္ – ယူနန္မွ ကူမင္တန္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံု၌ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု ထူေထာင္။
ဇြန္ ၈ – တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအဆင့္ သံအဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေပက်င္းႏွင့္ သံအဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေသာ ၁၆ ခုေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၀ – ျမန္မာ-တ႐ုတ္ မိတ္ေဆြျဖစ္အသင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထူေထာင္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေပက်င္း၌ ထူေထာင္ခဲ့။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္
မတ္- အေၾကာင္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မႈျပဳလုပ္သည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားအစိုးရအား ျမန္မာစြပ္စြဲ။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္
ဧၿပီ ၂၂ – တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ပထမဆံုး စီးပြားကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို။
ဇြန္ ၂၈ မွ ၂၉ – တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ်ဴအင္လိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးလာေရာက္။ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူငါးခ်က္ကို’ ေထာက္ခံေျပာဆိုၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္

Read More ====> http://news-eleven.com/politic/%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%9B%E1%8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: